Wygraj płytę “Goch.” projektu Goch.

Do wygrania mamy trzy płyty projektu Goch.. Album ukazał się pod naszym patronatem medialnym w grudniu minionego roku.

Regulamin konkursu.

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest portal Polska Płyta / Polska Muzyka z siedzibą w Łodzi. Nagrodą są trzy płyty Goch. “Goch.”.

Konkurs trwa od 05 stycznia 2021 do 10 stycznia 2021, do godziny 23.59. Zasadą uczestnictwa w konkursie jest polubienie naszego fanpage na Facebooku lub Instagramie i wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym, jaką polską płytę ostatnio kupiłeś/kupiłaś.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy i osoby współpracujące z portalem Polska Płyta / Polska Muzyka. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Prawa do odbioru nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Ochrona danych osobowych

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polska Płyta / Polska Muzyka dla celów przeprowadzenia konkursu oraz niezbędnych do wysłania nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
Udział w konkursie wiąże się także z akceptacją RODO.

4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu

Laureatami konkursu zostaje tyle osób, ile zostało podanych w ogłoszeniu konkursu. Laureat musi spełnić wszystkie punkty uczestnictwa w konkursie (zapisane w pierwszym punkcie). Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie wyboru najciekawszych odpowiedzi przed redakcję portalu Polska Płyta / Polska Muzyka.

5. Nagrody i wysyłka

Zwycięzcy otrzymają nagrodę podaną w opisie konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Facebooku portalu Polska Płyta / Polska Muzyka. Konkurs organizowany jest na terenie Polski i nagroda może być dostarczona tylko na terenie naszego kraju.
Jeżeli laureat (zwany zamiennie zwycięzcą) nie spełni któregoś z warunków uczestnictwa w konkursie, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Portal Polska Płyta / Polska Muzyka może wyłonić w drodze losowania kolejnego zwycięzcę, który spełnia wszystkie warunki uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Polska Płyta / Polska Muzyka, skrytka pocztowa nr 62, 90-952 Łódź 17, z dopiskiem “Reklamacja” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

Leave a Reply