Regulamin konkursu bilety na koncert Kasi Lins w Radiu Łódź

Już 25 marca odbędzie się koncert przedpremierowy w wyjątkowych wnętrzach Studiach Koncertowego Radia Łódź. Niezwykle klimatyczne, ciepłe wnętrze doskonale pasuje do muzyki Kasi. Taka okazja zdarza się raz. Musicie tam być. Z tej okazji mamy dla Was dwa pojedyncze bilety na koncert w Łodzi. Szczegóły na naszym profilu facebookowym!

Regulamin konkursu.

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu  jest portal Polska Płyta / Polska Muzyka z siedzibą w Łodzi. Fundatorem jest YMUSIC z siedzibą w Łodzi. 

Konkurs trwa od 16 marca do 19 marca do godziny 23.59. Zasadą uczestnictwa w konkursie jest polubienie posta na Facebooku i wyrażenie chęci uczestnictwa w koncercie Kasi Lins w Radiu Łódź 25 marca 2018 poprzez wpisanie komentarza pod postem.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy i osoby współpracujące z portalem Polska Płyta / Polska Muzyka. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Prawa do odbioru nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Ochrona danych osobowych

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polska Płyta / Polska Muzyka dla celów przeprowadzenia konkursu oraz niezbędnych do wysłania nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu

Laureatami konkursu zostaje tyle osób, ile zostało podanych w ogłoszeniu konkursu. Laureat musi spełnić wszystkie punkty uczestnictwa w konkursie (zapisane w pierwszym punkcie).

5.Nagrody i wysyłka

Zwycięzcy otrzymają nagrodę podaną w opisie konkursu. Zwycięzca dostaje wejściówkę na koncert poprzez wpisanie go na listę. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

Jeżeli laureat (zwany zamiennie zwycięzcą) nie spełni któregoś z warunków uczestnictwa w konkursie, nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Portal Polska Płyta / Polska Muzyka może wyłonić w drodze losowania kolejnego zwycięzcę, który spełnia wszystkie warunki uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Polska Płyta / Polska Muzyka, skrytka pocztowa nr 62, 90-952 Łódź 17, z dopiskiem “Reklamacja” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Dodaj komentarz